Playing at Elena Timakova's personal exhibition.

Alexander Konstantinov-Ivan Dynnikov-Alexander Sheskin-Natalya Azarkina-Nikolaj Shubin